Екологичните коридори са важна тема както за България, така и за съседните държави от Балканския полуостров, Дунавския регион и Карпатите.

Важните за много области от живота и особено за опазване на биологичното разнообразие екокоридори са застрашени от липсата на адекватно планиране на икономическото развитие. Те са пресичани и прекъсвани от дейности на линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивното земеделие, неподходящо управление на горите и водите.

Често транспортът е причина за смъртни случаи на диви животни и става причина за намаляване на броя и репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.

Черноморска мрежа на НПО разработва ресурсни материали по темата за екологичните коридори и зелената инфраструктура. Още информация и материали по темата на:

www.interreg-danube.eu/savegreen

#SaveGREEN #interreg #EcoCorridors

#GreenInfrastructure #NatureBasedSolutions #EcologicalCorridors #NatureConservation #Carpathians

В някои райони като Югозападна България с АМ „Струма“ са предвидени мерки за смекчаване на фрагментацията. Те са в района на дълбоката Дупнишка котловина, прорязана от река Струма и нейните притоците и обградена от планините Рила, Верила, Конявска, Краище и няколко други вериги на югозапад от столицата София.

През района преминава 16-километров участък от Лот 1 на АМ „Струма“ с 15 съоръжения (3 от които големи – надлез, виадукт и подлез) за улесняване преминаването на различни животински видове. Там може да бъде изследвано дали готовите съоръжения, индивидуално и като интегрирана система, са ефективни и достатъчни като мерки за смекчаване и органичаване на ефекта на фрагментация, както и да бъдат предложени подобрения.

Районът е подходящ за изследване, тъй като е силно фрагментиран и същевременно се намира по маршрута на важни екологични коридори – три от основните екологични коридори в България и някои местни миграционни пътища в планинската зона. Той е важен за миграцията на големи и средни бозайници (кафява мечка, чакал, вълк, лисица, дива котка, сърна, дива свиня, куница, язовец и др.), обитаващи съседните планини и защитени територии.

Районът е описан като проблемен участък от екологична гледна точка на българската пътна и железопътна мрежа. Независимо от ограничените данни за разпространението и разпрeделението на видовете и за влиянието на фрагментацията върху техните популации, са били предписани и частично приложени мерки за смекчаване на фрагментацията.