Екологичният коридор е функционална зона за преминаване между няколко природни зони за група видове, зависими от дадена среда. Например, пешеходен мост, който пресича магистрала и свързва две горски площи, е екологичен коридор.

Коридорът свързва различни популации и благоприятства разпространението и миграцията на видовете, както и повторната колонизация на нарушената среда. Той позволява на флората и фауната да циркулират между двете зони въпреки почти непропускливото препятствие на магистралата.

Защо имаме нужда от коридори?

Мостът се нарича и коридор на дивата природа. Екологичните коридори са съществен елемент за опазване на биологичното разнообразие и правилното функциониране на екосистемите.

Без тяхната свързаност много голям брой видове няма да имат достъп до всички местообитания, необходими за жизнения им цикъл (размножаване, растеж, убежище и т.н.) и биха били обречени да изчезнат в обозримо близко бъдеще.

Екосистемите и биологичното разнообразие отдавна са застрашени от многобройни фактори, като изменение на местообитанията поради промени в земеползването, загуба на местообитания поради различни човешки дейности, фрагментация на местообитанията, например поради строителство на съоръжения, транспорт и др.

Стратегия за бъдеще

Обменът между различни зони е важен фактор за устойчивост. Той позволява бърза повторна колонизация на среда, която е била нарушена (от пожар, наводнение и др.) от видове от съседни среди.

Всички екологични коридори и обкръжаващата ги среда образуват екологичен континуум за конкретния тип среда и видовете, зависими от нея.

Съвременните стратегии за опазване на биологичното разнообразие наблягат на обмена, а не само на създаването на защитени територии и резервати, които опазват околната среда, но остават затворени и изолирани.