Югозападното държавно предприятие към Министерство на земеделието, асоцииран стратегически партньор по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN, програма „Дунав 2014 – 2020“, и българските партньори по проекта Черноморска мрежа на НПО и Българска фондация „Биоразнообразие“, представиха на сбирка на лесовъди от Югозападна България целите и задачите на проекта, както и основни моменти от провежданите дейности в пилотната зона Рила – Верила – Краище. На срещата в ловно стопанство „Витошко – Студена“ на 29 септември 47 служители на предприятието бяха запознати с подготвяния междусекторен оперативен план, който има за цел да представи мерки за подобряване на функционалността на преходните съоръжения за диви животни на автомагистрала „Струма“, обект на изследване и предложения в рамките на пилотната зона по проекта.

Участниците споделиха мнения за начините за опазване на биологичното разнообразие в горите и отчетоха необходимостта от намаляване на фрагментацията на екологичните коридори. Раздадени бяха листовки и брошури за българската пилотна зона с информация за преходните съоръжения на автомагистралата и функцията им за подобряване на свързаността на ландшафта. Участниците получиха и подаръци, свързани с пилотната зона, отразяващи връзката ѝ с природните дадености на района и онагледяващи екологичните внушения и идеи на проекта.