Всеки организъм има определени изисквания по отношение на климатичните условия. Това се отразява върху глобалното разпространение на видовете. Повишаването на температурите и променящите се условия на валежи, както и увеличените прояви на екстремни събития предполагат, че организмите трябва или да се адаптират, или да се преместят на нови местообитания, за да обслужват своите нужди.

Предполага се, че изместването на границите ще промени броя на видовете и видовия състав в биоценозата и биотопите.

Екологичната свързаност е определящ фактор за оцеляването и миграцията на видовете и потенциала за адаптация на популациите. Насърчаването на екологичната свързаност е важен вариант за активиране на динамичните процеси на адаптация в екосистемите и по този начин за борба с намаляването на биологичното разнообразие и запазване на екосистемните услуги, особено с оглед на променящите се климатични условия.

Стоки и услуги за хората

Освен това здравите екосистеми предоставят множество стоки и услуги, които са жизненоважни за човешкото общество.

Тези услуги са особено подходящи за екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и намаляване на риска от бедствия, например осигуряване на защита срещу наводнения, лавини и други опасности, свързани с климата, предотвратяване на почвената или крайбрежна ерозия и регулиране на (микро) климата (регулиращи услуги).

Опазването на биологичното разнообразие и подобряването на екосистемните услуги трябва затова да надхвърлят подхода на статичните защитени зони.